از میزان حقوق یک عضو از شورا تا پروژه های ناتمام در شهر هریس

نعمت وقاری هریس در چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرموفق به کسب رای اعتماد مردم شد و به عنوان عضو شورای شهر هریس انتخاب شد.

نهم اردیبهشت در تقویم ملی به نام روز شورا نامگذاری شده است و به همین بهانه به سراغ “مهندس نعمت وقاری” نائب رئیس شورای شهر هریس رفتیم و گفتگویی خواندنی و خودمانی را ترتیب دادیم که که ماحصل آن رادرادامه می خوانید:

گفتگویی خودمانی با نائب رئیس شورای اسلامی شهرهریس به بهانه روز شوراادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 14:41 | نویسنده : moharramfarzaneh |

دراولین همایش شوراهای شهروروستا توسط عضو شورای شهر هریس عنوان شد:

هریس آشیانه آفتاب آذربایجان شرقی 

 

آسانیوز:هریس آفتاب خیزاست و روشنایی ونور تولید می کند چراکه آشیانه آفتاب استان آذربایجان شرقی؛ هریس است وروشنایی ازاینجا به استان ما انتشار می یابد.

 آیاغیرازاین است که درمحال ما عناصرطبیعی دست به دست هم داده اند وشاهکارها آفریده اند؟ مگرگیاهان دارویی ازاهمیت وارزش خاص درتامین بهداشت وسلامتی جامعه وافرادجامعه برخوردارنیست؟ خب؛ یکی از غنی ترین نقاط ایران دربرخورداری ازگیاهان دارویی کوههای هریس وخواجه است.

آب ، برف وکوه درهریس غوغا میکند. ازهمین روست که هندوانه های درمانگر که ویژگی های منحصربفرد دارویی دارند درگمند وامند وچند جای دیگر ازجمله خواجه وزرنق به دست می آید.

روی این قابلیت هاست که اگرنیروگاه بادی درینگجه احداث شود هیچ کس ضررنخواهدکردزیراتادلتان بخواهد وزش باددراین منطقه وجودداردوشهرستان هریس می تواند به قطب انرژی تبدیل شود.

درروستاهای ما تولید ثروت له له می زند . چگونه؟ به مددتوسعه گردشگری روستایی وشهری : توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی می توان ایجادکرد. مسیرگردشگری رادوطرفه نمود رابطه بده وبستانی دررفت وآمد برقرارکرد وموازنه درورودی وخروجی مسافروگردشگر به وجود آورد.

صنعت گردشگری رادرشهرستان هریس رونق بده ببین زمینه درآمدزاونقدینه ساز ایجادمی شودیانه؟

آقایان روساو اعضای شوراها ونماینده محترم ولی فقیه!

برنامه ریزی عملیاتی موثردررابطه با توریسم اگربه وقوع بپیونددوتوریسم روستایی وتوریسم شهری درک شود اگرمشاغل کوچک وبزرگ به وجود نیایدواگرمنابع جدیددرآمدی تعریف نشود بیایید یقه مرابگیرید ودست برندارید. اینهارامن گفتم اما این راهم بشنویدکه به قول مولوی : شب نگرددروشن ازاسم چراغ / نام فروردین نیاردگل به باغ

بخدا ما در روزمرگی های زندگی اسیرشده ایم. برادران! پیشینیان ما گفته اند بو ال او اله یاردیمچی دی. تیکه تیکه کمکدی . شط اگراولماسابغداداولمازو... بیت شیوای شیخ اجل سعدی شیرازی دراینجا به ذهن متبادرمی شود که : فرق است میان آنکه یارش دربر / باآنکه دوچشم انتظارش بردر

همه چیز داریم ولی غافل نشویم بیایید باهمدلی وهماهنگی واتحادآرزوهایمان رامحقق کنیم.چه زیبامی شود که به صورت جامع درشهرستان ما امنیت برای سرمایه گذاری وسرمایه گذاران تضمین وتامین گردد. سوال: مگرامنیت در شهرستان وجودندارد؟ امنیت به آن معنا که درگیری ونزاع وازاین قبیل مسائل راشامل بشود کاملا" برقراراست وماازعوامل نظامی وانتظامی وقضایی دراین موردکمال تشکرراداریم ولی آیاامنیت همین یک معنا رادربرمی گیرد؟ آیاتهمت، افتراوبهتان مانع توسعه می تواند بشود؟ آبابه جای اینکه به  جاذبه های گردشگری  بچسبیم به  دافعه های آن  بچسبیم فضارابرای اهالی فکرواندیشه وسرمایه ناامن می کند یانه؟ آیاشایعه می تواندد یواربلندی رادربرابر کار بکشدیانه؟ آیایک مسئول می تواند - به زبان خودمان – به زور معده سنگ اندازی کند وجلوی کاررابگیردیانه؟ البته که این اتفاق ها می تواند بیفتد وافتاده اند.

یک دلیل مهمی که جلوی پیشرفت شهرستان راگرفته است این است که دربن بست واقع شده ومرکز شهرستان درگوشه خانه خود عزلت نشین شده است امروز بایدبا همراهی وهمدلی مرکز شهرستان رااز عزلت نشینی خارج کنیم بیشتراز 30کیلومتر راه نیاز نیست تاتبریز رابه آلوارس سرعین واردبیل  ازطریق راه هریس – مشگین شهرپیوند دهد کارهای بزرگی دردولت ها انجام گرفته است ولی درکارهای کوچک تعجب ازاین است که مسئولین می مانند مثلا" از«دیزج ور» تا«عباس آباد»  دانش آموزان پیاده راه می آیند تا از آنجا با ماشین خودرابه کلاس درس در«سرند» برسانند آیا مسئولین ناتوان ازاین هستند که این راه راشن ریزی کنند ؟ چرا به راه« قلعه لر» تا« تازه کند» رسیدگی نمی شود تا دوزن به همراه جنین خود دراین مسیر جان خودراازدست ندهد؟

مایک کمربند سبز داریم که روستاهای« گوراوان»  ،« تازه کند»  و«ناحیه» وغیره رادربرمی گیرد این محدوده مراتع دارد آثارتاریخی دارد بخاطر نداشتن یک پل مابین روستای تازه کند وناحیه این کمربند قطع است چطور ماازگذاشتن چندباکس  یا زدن یک  پل عاجز مانده ایم؟

برداشت های ناصحیح ازاصل موضوع نشود اهالی شهرستان بیشترازدولتی ها مشتاق نجات دریاچه ارومیه هستند مردم حقابه ازچاههای مشاع وقنوات ونهرها ورودخانه ها دارند می خواهند از سیستم آبیاری نوین استفاده کنند ودرمصرف آب وهزینه صرفه جویی کننددرمقابل اینها اشکالتراشی می شود.

روسای محترم واعضای محترم شوراها!

ازشماخواهش می کنم که ارتباط خودراباما قطع نکنید اگرمشکلاتی دارید به مابنویسید تاازطریق شورای استان ورئیس محترم آن دکترحاجی پور پیگیر باشیم.

خواهش دیگر م را ضمیمه فرمایش حجت الاسلام والمسلمین احمدی میکنم که شهرداران عزیز! بیایید باهم یک کاراقتصادی وخدماتی مشترک شروع کنیم مثلا" به کارگاه پرورش گل وگیاه بیندیشیم ویاتولید جدول وپازل راه بیندازیم . 

منابع دیگر:سایت شورای اسلامی استان؛ هریس پویا


برچسب‌ها: محرم فرزانه, سخنرانی درهمایش, مشکلات هریس, اهمیت شهرستان هریس

تاريخ : سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 14:11 | نویسنده : moharramfarzaneh |

اولین همایش شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد

کمک شوراهاودهیاری ها به ناهنجاری های جامعه

کمک شوراهاودهیاری ها به ناهنجاری های جامعه title=

 آسانیوز:اولین همایش شوراهای اسلامی شهروروستا دردوره چهارم به همت بخشداران خواجه وهریس درسالن اجتماعات اداره فرهنگ وارشاداسلامی برگزارشد.

دراین همایش دشتی بخشدارخواجه گفت: امورات درهرکجاکه به مردم محول شده شاهد توفیقات بوده ایم وماامیدواریم که محرومیت هریس تنهادرکاغذ بماند زیرا درجوارتبریز قراردارد.

یحیوی فرماندارهریس نیز دراین همایش گفت: عملیات آبرسانی به 32روستا به اتمام می رسد ودرسال 94 جاده بیلوردی تازرنق بنابه دستور وزیر راه وشهرسازی آسفالت خواهدشد. یحیوی درادامه افزود: درعرصه کشاورزی وامورمربوط به آب قدم های مهمی برداشته خواهد شد.

وی ضمن انتقاد از اعضای شوراها توصیه کرد: نباید شوراهاودهیاری ها به ناهنجاری هایی که درجامعه انجام می گیردکمک کنند . کارهایی برخلاف سیاست های دولت انجام می گیردکه نمونه اش حفرچاههای غیرمجازاست ویاتغییرکاربری های غیرمجاز است که شوراها واسطه گری می کنند.

هریس نژاد به عنوان نماینده شورای اسلامی  بخش مرکزی درادامه این همایش بیان داشت: شوراها کارگران بی دستمزد  وبی منت مردم هستندومسئولین نباید به شوراها با چشم هوو بنگرند.

وی همچنین پس از بیان برخی آیات وروایت واحادیث درتکریم مشورت اظهارداشت : اهمیت شورابه قدری است که مولای متقیان دربرابر شورای ناحق هم سکوت می کند وحتی درمواردی به آنها مشورت می دهد.

هریس نژاد ادامه داد: مسئولین برای قبول مسئولیت از مراجع چهارگانه استعلام شده اند اما شوراها علاوه براین استعلام کتبا" امضا هم کرده اند که به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارند پس مابیش ازدیگران به همدلی وهمزبانی معتقد هستیم.

دراین همایش دادستان هریس ونماینده شورای بخش مرکزی خواجه هم سخنرانی نموده وسپس امام جمعه شهرستان هریس طی سخنانی مبسوط گفت: ظرفیت شوراها خیلی بیشتراز آن چیزی است که ماتصورمی کنیم چراکه شوراها پل ارتباطی دولت ومردم هستند.

وی اضافه کرد: اعضای شوراباید قوی باشند وهرعضوشوراباید به مراتب قوی تراز شهردارباشد.تاريخ : سه شنبه هشتم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 14:9 | نویسنده : moharramfarzaneh |


با سلام و آرزوی سلامتی
در 18 اسفند در روستای ورگهان
در دو مدرسه دستگاه تصفیه آب توسط گروه " همه ایران ، برای سازندگی زلزله آذربایجان "  نصب و راه اندازی گردید . سختی آب در این روستا به 1700 هم میرسد و حال با وجود این تجهیزات سختی آب به 37 رسیده و کاملا بهداشتی  و مفید است . عکسهای نصب در  دبستان و دبیرستان جهت مشاهده تقدیم میشود

Younes Angadjiتاريخ : پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ | 19:53 | نویسنده : moharramfarzaneh |
 


 تاريخ : پنجشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۴ | 19:43 | نویسنده : moharramfarzaneh |
  • 931225
  • کد خبر: 3751

گزارش آناج از آخرین جلسه شورای اسلامی استان در سال 93

پیشنهادات و مصوباتی چون ضابطه مند کردن گزینش نماینده شهرستان ها در شورای اسلامی استان، تقویت شوراهای شهرستان ها در سال 94 از سوی شورای اسلامی استان، ابلاغ طرح کمیسیون های شورای اسلامی استان به شورای عالی استان در آخرین جلسه شورای اسلامی استان مطرح و تصویب شد.

به گزارش آناج، احتشام حاجی پور در آخرین جلسه شورای اسلامی استان در سال 93 با بیان اینکه شورای اسلامی استان در دوره چهارم پربار بود و کمیسیون های فعالی داشت، اظهار کرد: در این دوره، شورای اسلامی استان در مسایلی چون احیای دریاچه ارومیه، سرمایه گذاری فعال بوده است و شورای استان در این دوره تا حدودی به جایگاه اصلی خود رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه مقرر شده در سال 94 رویکرد شورا را به تقویت شوراهای شهرستان ها سوق دهیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه علی رغم فعالیت شوراهای اسلامی استان، شوراهای شهرستان فعالیت گسترده ای در این دوره نداشتند و برای تقویت شوراهای شهرستان ها در مجموع اعتبار 200 میلیون تومانی که برای هر شهرستان پنج میلیون تومان از سوی شورای شهر تبریز تخصیص یافته است.

وی با تاکید بر اینکه باید دبیرخانه های شورای اسلامی استان در شهرستان ها فعال شود، متذکر شد: شوراهای شهرستان باید با تکیه بر پتانسیل های هر شهرستان، مشکلات هر شهرستان را شناسایی کنند و در حل آنها اهتمام ورزند.

رییس شورای اسلامی استان اعلام کرد: شورای شهرستان ها باید ساز و کار تولید و محصولات کشاورزی، قیمت ها و بیمه محصولات کشاورزی و بیمه عشایری را از مسوولان پیگیر باشند تا لطمه ای به امرار معاش مردم وارد نشود.

وی همچنین با بیان اینکه هر درخواست و سخن مردم را در جلسات شورا حتی اگر منجر به تنش شود، اظهار می کنم، یادآور شد: فعالیت اعضای شورای اسلامی استان به مراتب بیشتر از شورای شهرستان ها در این دوره بود.

محرم فرزانه نماینده هریس در شورای اسلامی استان نیز اظهار کرد: باید نسبت به سند تدبیر و توسعه شهرستان ها تجدید نظر شود و ایرادات آن باید مطرح و رفع شود چرا که معتقد به توسعه متوازن در استان هستیم.

وی همچنین خطاب به رئیس شورای اسلامی استان گفت: مردم به چشم وابروی ماعاشق نشده اند به ما رای داده اند تا کارکنیم . وقتی اعلام می شود دریک نقطه ای 50درصد ازساکنین دربخش صنعت ومعدن شاغلند یعنی ازدر و دیوار آنجا باید طلا و جواهر ببارد. کمر شهرستان ما از دادن آمارهای غلط در طول سالیان دراز شکسته است وقتی مسئولینی که درجلو هستند ساکت می نشینند نوبت به ما می رسد تا حرف مردم رابه گوش مسئولین برسانیم.


فرزانه افزود: تابحال بیش از 20نفر از رای دهندگان به بنده نگفته اند که ما به شما رای داده ایم این بدان معنی است که عالمانه رای داده شده است فلذا من نیز باید عالمانه بگویم وعالمانه بکوشم و مدافع حقوق رای دهندگان و مردم باشم نه مدافع حقوق سازمان ونهاد.


رئیس کمیسیون صنعت ، معدن وتجارت استان درادامه به اعضای شورای عالی اشاره کردوگفت: من از این بزرگواران تقدیر می کنم ولی همه می دانیم که شورای عالی دست بالای دست شورای استان هاست اینها قدرتمندترهستند وتقاضا دارم درسال 94فعالیت بیشتری داشته باشند وهماهنگی بیشتری را با اعضابه عمل آورند.

فرزانه درخواست کرد:حسب درخواست های قبلی ،  اعضای شورای اسلامی استان نقطه نظرات خود؛دررابطه با گردشگری استان رابه کمیسیون صنعت ،معدن وگردشگری ارسال دارند تابرای نشست با مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان جمع بندی شوند.

 تصویب پیشنهاد ابلاغ طرح های کمیسیون های شورای اسلامی استان به شورای عالی استان

گفتنی است در این جلسه پیشنهاد ابلاغ طرح های کمیسیون های شورای اسلامی استان به شورای عالی استان تصویب شد.تاريخ : چهارشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۳ | 10:27 | نویسنده : moharramfarzaneh |

  • 393/12/26 09:53
  • کد خبر: 3796
هریس را بهتر بشناسیم؛

شهرستان هریس آغوشش را برای مهیمانان نوروزی گشوده است

طبیعت چهار فصل ، تراکم جمعیتی پایین و بارش فراوان برف و باران برای شهرستان هریس هوایی سالم ، لطیف ، روح افزاوبدون آلودگی را به ارمغان آورده است . در این منطقه در هر دره ای آب جاری است و از هر قله ای چشمه ای سرازیر...

سرویس اجتماعی آناج: شهرستان هریس باارتفاع 1800مترازسطح دریا و وسعت2368/8 کیلومترمربع در شرقآذربایجان شرقی قراردارد.حدودغربی ازپنج کیلومتری شمال شرقی تبریز آغاز وب ه طول هشتاد کیلومتر به سمت شرق کشیده می شود .این شهرستان ازشمال به اهر، از شرق به مشگین شهر، ازغرب به تبریز و از جنوب به شهرستانهای سراب وبستان آبادمحدوداست. ازنظرتقسیمات کشوری دارای دوبخش مرکزی وخواجه ، پنج نقطه شهری (هریس ،خواجه،زرنق،بخشایش وکلوانق ) و97روستای مسکونی است.

وجه تسمیه

واژگانی مانند: ـ«هریز»،«اهریز» ، «اهریس »،« هی ریز» ،« اهرس »، «و  اریس» در وجه تسمیه هریس مورد بررسی قرار گرفته اند که در تطبیق  نامگذاری شهرستان با وضع موجود طبیعی  آن  عبارات هریز ، اهریز ، هی ریس ، و اهریس بسیار به علت نامگذاری  نزدیک هستند  چون : الف ) هریز یا اهریز کوهستانی رودخانه های چندی راداراست  ب ) (( اهریس )) گر چه  دارای وسعت 70 % جلگه ای است ولی آب وهوای کوهستانی راداراست  . ج) هی ریس شهری است که به  علت دارابودن خاک مرغوب ازپوشش گیاهی ��نی برخورداربوده است.) اهریس هم پیداست که صادق است زیرا هریس حقیقتا  صاحب کوهستانی سرد است .

پیشینه تاریخی

در دو نقط از شهرستان هریس یعنی آیی قالاسی و قلعه روستای قلعه لر شیوه چیدن سنگها و آرایش آنها بسیار شبیه به نحوه کار اورارتوهاست . تصاویر برخی از سنگها ی تاریخی موجود در این  منطقه شبیه مجسمه های (( قوبول دره )) و (( سنت سرنن آیرون  )) فرانسه می باشد . گفتنی است این صنعت مربوط به عصر حجر و هزاره 2 یا 3 ق .م  است . سنگ قبور ( قبیر داشلاری )  ، میل سنگی ( میل داشلاری ) ،صندوق های سنگی ، مجسمه های قوچی ( داش هیکل لری )  ، شیر های سنگی ( داش آصلانلاری ) کتیبه ها ، طرحهای ترنج و سر ترنج، کادر بندیهای خطی ، اشکال بر جسته تیر و کمان ، شمشیر و خنجر ، نقوش هندسی ،گل و گیاهان خطایی و اسلیمی ، کتیبه های  خطوط کوفی و ثلث  حاوی آیات ، چه داستانهای ناگفته ای بودند که امروز در شهرستان هریس به علت یغمای آثار باستانی به ندرت از آنها می توان سراغ گرفت .

آثار باستانی منطقه

بقعه شیخ اسحاق در روستای خانقاه ، گورستان مینق  و گورستان هیق ، قلعه روستای قلعه لر ، قلعه حووض لی ، آیی قلعه سی ، تپه باستانی (( دوزده باغیر )) زرنق ، برج قدیمی و تونل طهماسب بیگ روستای نوجه ده ، گورستان تاریخی کلوانق ، قبرستان مهرام ، تپه قزلجه زرین ، روستا های خرابه در اطراف هریس ، اجاقهای روستاهای : هرزندیق ، شهرک بالا ، قراجه ، خرمالو ، دیبکلو ، جیغه ، کویچ ، افشرد ، شهرک پائین ، مقصودلو ، چمن زمین ، رباط شاه عباسی ، گویچه بئل و برج و باروهای اطراف برخی از شهرها و روستاهای  شهرستان ، سمبل های تاریخ و مدنیت مردمی هستند که ریشه در تاریخ دارند .

ویژ گیهای گردشگری

طبیعت چهار فصل ، تراکم جمعیتی پایین و بارش فراوان برف و باران برای شهرستان هریس هوایی سالم ، لطیف ، روح افزاوبدون آلودگی را به ارمغان آورده است . در این منطقه در هر دره ای آب جاری است و از هر قله ای چشمه ای سرازیر . یکی از جاذبه های طبیعی هریس که توجه هر گردشگری را به جلب می کند وجود کوههای بلند و آبشار های طبیعی مختلفی است که بویژه در فصل بهار روح نا آرام هر گردشگری را به خود جلب می کند وجود کوههای بلند،آبشار (( شیر – شیر )) روستای شیران و طبیعت  بکر اطراف آن ، آبشار (( میس دی قالاسی )) در میان صخره های تیز و کوههای مرتفع اسماعیل کندی ، دره وکوههای زیبا و آبشار (( گوروان در بندی )) ، آبشار ساری بره باخزه و گیاهان آبزی و چشمه گوارای (( جاجیخ لی و قبله گوزلر و سوقالخان )) ، گل بوته ها و دره ژرف و ترنم آبهای (( ساپلاغ )) و (( اوکوز داغی )) ، (( پیر داغی )) ، در بند خشکناب ، در بند و آبشار های متعدد تازه کند ، چاتلاق قیه  ، آغ بولاغ ، دورد بو لاغ ؛ یملیک لو ، دهنه دره سی چمن زمین ، باغات  قشلاق ها ، و دهکده توریستی و سیاحتی  هرزه ورز و سد ها یی همانند نهند ، آربطان ، پارام ، از قابلیتهای غنی و گسترده در زمینه های گردشگری اند .

مشاهیر و بزرگان

مشهور است که حضرت بابا حسن بابای هفتاد بابا بوده است . زادگاه او نهند و مزارش در سرخاب می باشد . شیخ محمود شبستری در کتاب سعادتنامه از حضرت باباحسن حکایتی آورده است . سلطان پیره خواجه خان امرودی ، مرید حضرت شیخ مصطفی عزیز کندی و او مرید شیخ بابا مراغی و او یکی از خلفای حضرت شیخ زاهدابراهیم گیلانی است. مرقدفیض آثارخواجه محمدخوشنام درشهرخواجه است .مشهوراست که طریقه صوفیه ازخواجه وبه برکت خواجه محمدخوشنام درآذربایجان شهرت یافته است . شهیدشیخ سلیم ، میرزاحسین واعظ آرباتانی ، شوری بخشایشی ، آیت الله اعتمادی خواجه، توپچی هریسی، استادعبدالله واعظ، ودههاشخصیت برجسته دیگرستارگان درخشان علم ، معنویت وایثارومبارزه هستند.

فرش هریس

صنایع دستی جایگاه بالایی درهنرهریس دارد. هنرمندان گمنام ولی ماهروزبردست وطراحان سالخورده وصبوربرای مخلوق دست خویش ، نقش ونگارهایی پررمزورازتدارک می بینند وباگره زدن برنخ ، چنان منظره های فریب دهنده ای می آفرینندکه انسان ازتماشای آنهاسیرنمی شود. دستان معجزه گرزنان هریسی عموماومردان آن خصوصا، روزگاری درخدمت حلاجی، نمدبافی، جاجیم بافی، همیان بافی، زیلوبافی، وقالی بافی بوده است . قالی هریس علاوه برآنکه دارای شهرتی جهانی است حاوی هنرسحرآمیزی است که ازنظرظرافت ، نقشه واستحکام ازاستثنائات است. 

نویسنده: محرم فرزانه، عضو شورای شهر هریس و عضو شورای اسلامی استانتاريخ : سه شنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۳ | 10:19 | نویسنده : moharramfarzaneh |