آقای رئیس جمهور!

ای شاخ گل رعنا ازبهرکه می رویی؟

زندگی ماایرانی ها همین است: هیچکس رابه غیرازخودوخودی صاحب حق وحقوق نمی دانیم ویاحق وناحق راباهم قاطی می کنیم وبه هرازراه رسیده ایی حقوقی «من درآوردی » قائل می شویم.

جناب رئیس جمهور!

چراماازعادات منفی خوددورنمی شویم؟ قبول بفرمایید که اغلب برگزیدگان شما دراین مدت یک ونیم ساله؛ مسئولیت کارهای واگذارشده رابرعهده نگرفته اند وتنها نام ومنصب آن راچسبیده اند وجایشان رابه قول معروف گرم کرده اند دل درگرو خدمت ندارندبرنامه ها واهداف شمارامدّنظر قرارنمی دهند . چه بدانید وچه ندانید همه اینها چهره شمارامخدوش ساخته است دوستان واقعی شمارا رنجانده است فرداهمه صدای این مخدوش شدن ورنجیدن راخواهندشنیدوشماهم یکی ازآنها خواهیدبود. می دانید که تا این تاریخ کارت های شناسایی اعضای شورای شهرستان ها واعتبارنامه آنان صادرنشده است؟علت آن است که به عصاره های مردمی شخصیت داده نمی شود.

آقای روحانی !

[این] غنچه خندانت دولت به که خواهدداد           ای شاخ گل رعنا از بهرکه می رویی؟

بااین تعلل های مدیریتی که مدیران درپیش گرفته اند خدامی داند که چه چیزی خواهد رویید وچه برداشت خواهد شد؟!

شما اهل منبرید می دانید که حضرت محمد(ص)مکتب اسلام راآورد واسلام آورندگان دخترش رامیان درودیوارگذاشتند. حضرت علی (ع)شمشیرزد وراه اسلام راهموارساخت اماروزی فرارسیدکه دست های این شیرمرد رابستند ...واکنون خالقان 24خردادبه فراموشی سپرده شده اند . مردم درتله مخالفان شما افتاده اند . دولت «تدبیروامید» شماراتبدیل به دولت«تاخیروتردید» کرده اند بیاوامید رابه ناامیدان بازگردان.

من این حروف نوشتم چنان که غیرندانست       توهم زروی کرامت چنان بخوان که تودانیتاريخ : یکشنبه دوم آذر 1393 | 8:7 | نویسنده : moharramfarzaneh |

 مسیح مهاجری : وزارت کشور را به مخالفان دولت دادید/ مجلس را پرتوقع کردید 

به گزارش وقت نیوز مسیح مهاجری مدیر مسوول روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: دولت يازدهم از آغاز فعاليت خود، به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بيش از اندازه‌اي كه قانون مشخص كرده بها داد و براي آنها اين حق را قائل شد كه درباره انتخاب استانداران، فرمانداران و بخشداران نظر بدهند. اين اقدام نادرست موجب شد دولت يازدهم در بسياري موارد از داشتن استانداران توانا محروم شود، در مورد تعويض يا ابقاء فرمانداران دچار مشكلات زيادي گردد و در مورد بخشداران تقريباً غيرفعال باشد. بخشي از عوارض اين وضعيت اينست كه دولت در انتخابات آينده مجلس از كارگزاران قابل اعتماد دربسياري ازمناطق محروم خواهد بود و معلوم نيست سرنوشت انتخابات چگونه رقم خواهد خورد. عارضه منفي ديگر اينست كه نمايندگان مجلس با برخورداري از حق تعيين استانداران و فرمانداران و بخشداران، توقعات زيادي پيدا كرده‌اند بطوري كه مي‌توان گفت وزارت كشور دولت يازدهم در اختيار نمايندگان مخالف دولت است. عارضه منفي سوم اينست كه توقعات غيرقانوني نمايندگان مخالف حتي به ساير وزارتخانه‌ها نيز سرايت كرده و آنان بسياري از وزراي دولت يازدهم را تحت فشار و در مواردي نيز تحت سلطه خود قرار داده‌اند. البته اگر منصفانه به صحنه بنگريم، وزراي دولت يازدهم نيز، غير از چند نفر، افراد قدرتمندي كه زير بار فشار نروند نيستند و همين واقعيت تلخ، زمينه را براي سوءاستفاده متوقعان فراهم كرده است.تاريخ : شنبه یکم آذر 1393 | 7:48 | نویسنده : moharramfarzaneh |

نمیردآن که زکلکش به جای ماند اثر

بمناسبت هفته کتاب

قبل از هرچیز خاطره ایی رابرایتان نقل می کنم :

 یکی از سفارشاتی که شادروان استادترابی طباطبایی به من داشت نوشتن کتاب مستقلی درزمینه "کتاب وکتابخوانی درایران"بودکه تاکنون به این سفارش متاسفانه عمل نکرده ام ویاانگیزه نگارش آن رادروجودخوداحساس ننموده ام . علت این امرچه می تواند باشد؟

شاید بامطالعه پاراگراف های زیر شما به جواب برسید.

فرارسیدن هفته کتاب اکثرشهرهارابه تکاپوانداخته است به نحوی از انحا کوچک وبزرگ ؛ ربط وبی ربط درتلاش اند تااز پدیدآورندگان آثارقلمی تجلیل به عمل آورند. تا آنجایی که به یاددارم ندیده ام که به این مهم به دیده احترام درشهرستان ما نگریسته شود.

کتاب نویس کتاب می نویسد کسی بااهدای یک خودکارهم پیدانمی شود که قدردانش باشد اما درآن طرف ملاحظه می کنید از همین کتاب فردی دیگر رونوشت برداری می کند ودرهمایشی به نام خود به مخاطبین؛ مطالب راارائه می دهد وجایزه کسب می کند . امتیازات انحصاری را نصیب «بله قربان گویان »می کنند ومرتبت های تشریفاتی فاخررابه یکدیگرمی بخشند آنگاه صاحب اثرراتحویل نمی گیرند . «مصرف کننده ها» یعنی همانهایی که طوطی وارمتون مولف رابازگومی کنند راگرامی تراز« تولید کننده ها» یعنی مولفان می دارند . جلسه برپامی دارند واز کتابی حرف می زنند که نمی دانند چگونه نوشته می شود خودشان می بُرند ومی دوزند بدون آنکه یک صاحب اثرعلمی درمیانشان باشد سیاست گذاری می کنند تصمیم گیری می نمایند ولی جای کسانی که عمرومالشان راصرف تمدن سازی کتاب می نمایند درمیانشان خالی است .

 زیاد مصدع اوقات شریف نمی شوم . برای اینکه تسکینی پیداکنیم به سراغ صفحه 185«تفسیرهای زندگی » ، انتشارات نیلوفرمی رویم . این را ویل واریل دورانت نگاشته وابراهیم مشعری ترجمه اش کرده است :

«زیانها وخطرهای زندگی رامزیتی خنثی می کند که همه دشواریها ، نومیدیهاوشاید دردسرهای این حرفه رابی اهمیت جلوه می دهد. نویسندگی به نویسنده آزادی روح می بخشد. برای نویسنده زندگی تراژدی است اما نویسنده به یمن خلاقیت خویش پالایش می یابد ازاندوه وهراس زدوده می شود؛ واین به  گفته ارسطو هدف هنراست. خطاها وبلاهتهای نویسنده ، اندوهی که جانش رامی آزارد عشق شکست خورده اش ، نقص جسمانی ، بیماری ومحرومیت هایش ، امیدهای ازکف رفته اش، رنج ها وتحقیرهایش، همه وهمه به یمن توانایی اوبه موادومصالحی تبدیل می شوند که او بانوشتنشان برآنها غلبه می کند . برای نویسنده همه چیز از نگاهی زودگذردرخیابان گرفته تاجنگی که دنیای متمدن رابه آشوب می کشد از رایحه گلی سرخ گرفته تا مرگ یک دوست ، دانه هایی است که آسیاب می کند. درمیان تمام حوادثی که برسرش می آید چیزی وجودنداردکه نتواند آن رابه صورت قطعه ای شعر، ترانه ای یا داستانی درآورد، بااین کاراست که از دست آنها رهایی می یابد . تنها هنرمندان انسانهایی آزاده هستند».

درپایان یکی از دورنمایه های فکری استاد ادیب برومند راتقدیم می دارم:

به پیشگاه خردمند مرددریا دل/ سخن عزیزترآمد زگوهر شهوار

سخن بماند وگنجینه کمال ازمرد/ نه مخزن گهروگنج درهم ودینار

نمیرد آنکه زکلکش به جای ماند اثر/ که جاودانه همی زنده داردش آثار


برچسب‌ها: هفته کتاب, شهرستان هریس, نویسنده

تاريخ : دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 | 8:10 | نویسنده : moharramfarzaneh |

دراولین نشست فرماندارهریس با خبرنگاران عنوان شد:


مابرای جلب رای کارنمی کنیم به خدمت می اندیشیم.حسن یحیوی دراولین نشست خبری خودکه باحضورخبرنگاران برگزارشد به تبیین برنامه ها ودیدگاههای خودپرداخت . فرماندارهریس بعداز خیرمقدم گویی به اصحاب رسانه وافرادی که دراطلاع رسانی وآگاهی مردم درسطح جامعه تلاش وکوشش می کنند تاجامعه رابه علم وآگاهی سوق دهند ودرجلب مشارکت های مردم نقش ایفا می کنند گفت: این امری است که درقانون اساسی پیش بینی شده است ومعتقدیم که عمران وآبادانی باهمدلی مردم اتفاق می افتد ومدیران به تنهایی درصدی از موفقیت را می توانند تامین نمایند .

وی گفت: مجری فعالیت هایی که دولت تدبیروامید درشهرستان انجام می دهدفرمانداری است ومن از خبرنگاران صمیمانه تقدیروتشکرمی کنم که باانعکاس کاستی ها گام های مثبتی درجهت زدودن محرومیت از چهره شهرستان برمی دارند.

فرماندارهریس درادامه درخصوص سیاست دولت تدبیروامید افزود: تمام قانون گذاری ها وتلاش های شبانه روزی دولت  برای این است که امید به دل مردم بخاطر پیشرفت کشور متبلور شود . مردم بیشتر امیدوارباشند. دولت سکاندار امورات کشورشده وباتدبیروبرنامه ریزی های دقیق ومنظم چه درعرصه داخلی وچه درعرصه خارجی مذاکرات بسیارمهم جهت عادی سازی روابط با دنیا جهت اثبات حقانیت جمهوری اسلامی وپافشاری برحقوق جمهوری اسلامی را دربرنامه خودقرارداده واکنون دنیامتوجه مطالبات بحق ملت شده است.

فرماندارهریس درمیان سخنان آغازین خود خاطرنشان کرد:دولت می خواهد مبلغ اندیشه های اسلامی درجهان باشد. درعرصه داخلی طرح های بسیارمهمی رابه اجراگذاشته ازجمله دراقتصادی که تورم سیرصعودی داشت وکمرمردم راخم کرده بود درتامین مایحتاج عمومی ودارو ودرمان به موفقیت های قابل توجهی دست یافت وبیش ازپنجاه درصد تورم کاهش پیداکرد وامروز ماثبات اقتصادی راشاهدیم .

یحیوی درخصوص مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اظهارداشت: بااجرای مرحله دوم ، دولت مصمم شد بخش قابل توجهی از هزینه های درمانی مردم راپایین بیاورد وباطرحی که ارائه گردید درجهت بیمه های روستایی قدم بسیار مهمی برداشته شد.  

اوبه خبرنگاران گفت: باتوجه به محرومیتی که داریم وزلزله هم مزیدبرعلت شده است شخص استاندار ، معاونین وسایر مدیران استانی توجه ویژه ای درتامین اعتبارات لازم دارند. ما دربرخی زیر ساخت ها ازجمله تامین آب شرب وراههای روستایی مشکل داریم .

فرماندار هریس درادامه وارد تلاش های شهرستانی خویش شد وادامه داد: اختصاص 50میلیاردریال جهت بازسازی ومقاوم سازی بیمارستان از جمله تلاش های ماست مستحضرید که تنها بیمارستانی که داشتیم  درزلزله ازبین رفت واز حیّزانتفاع افتاد . بیمارستان به یک مدرسه منتقل شد وچند چادروکانکس هم تعبیه گردید وبرخی از خدمات رسانی حل شد ولی نواقصاتی وجوددارد.50 میلیاردرادانشگاه علوم پزشکی خواهد گرفت ومجری خواهدشد.

فرماندارهریس جاده اهر- تبریز رایکی از جاده های مهم استان برشمردوخطاب به خبرنگاران گفت: ارتباط دواستان آذربایجان شرقی با اردبیل با این جاده برقرارمی شود شهرستان هایی همانند اهر، ورزقان ، کلیبر وخداآفرین ازاین جاده استفاده می کنند  ویکی هم از داخل هریس به سمت مشگین ترددبه دواستان رابرقرارمی کند . دراین جاده حجم بالایی از ترافیک راشاهدیم وخودشخص استاندار مصمم است که وضعیت این جاده به جاده چهارخطه تبدیل شود.روی این اساس اقدامات موقتی ومستمر انجام دادیم وقتی دیدیم تعدادتلفات درجاده زیاداست باجلب نظرکارشناسان دستگاههای مربوطه به اصلاح رمپ ها اقدام کردیم درجاهایی که دیدنبود پیچ بود خط ممتد کشیده شد به رانندگان آموزش دادیم وبنروتابلو نصب کردیم . بااین اقدامات تلفات کاهش یافت ونزدیک به دوماه است که تصادف شاخ به شاخ نداریم ومن از پلیس راه استان وعوامل پلیس راه دراینجا تقدیر می نمایم . از سهم شهرستان های اهروهریس واز محل ماده 180حدود 10میلیارد تومان به احداث جاده تبریز – اهر اختصاص داده ایم که اگر شرایط جوی اجازه بدهد ازسمت خواجه تا تبریز این جاده به اتمام خواهد رسید.

وی از معدن سوناجیل یادکردو ادامه داد: گزارشاتی که آورده اند نشان می دهد معدن دارای ذخیره بسیار خوب مس است شرکت مربوطه مرتبا" فعالیت دارد تاکارهای اکتشافی انجام گیرد این معدن موجب تولید ثروت واشتغال خواهد شد واین بارقه امیداست.

 فرمانداربه شهرک صنعتی بیلوردی اشاره کرد وگفت:این شهرک جزوآن شهرک هایی است که از 20سال  معافیت برخورداراست این قدم خوبی است که دولت درجهت حمایت از تولید درمناطق محروم برمی دارد . دعوت می کنم ازسرمایه گذاران علاقمند به تولید ثروت ، اشتعال وکارآفرینی تمامی زیرساخت ها آماده است آب برق گاز تلفن. زمینه برای تولید درشهرک بیلوردی بسیارفراهم است دراینجا فرصت کافی وزمینه مساعد وجوددداردماپیروفرمایشات استاندار به تولیدکننده ها چک سفید می دهیم وبی حد وحصرازآنها حمایت می کنیم تا امورراجلو ببرند.

یحیوی اضافه کرد: مابامدیربنیادبرکت مرتبا درارتباط هستیم هفته گذشته باآنها جلسه ای برگزارکردیم مقررشد از بیلوردی بازدیدی داشته باشند پروژه آردسازی وسیلو درشهرستان کلنگ زنی شده مراحل کارخانه فولاد راپیگیر هستیم . واحدپکیج وکارخانه شیشه درشهرستان بیلوردی به زودی به مرحله تولید می رسد.
ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393 | 21:34 | نویسنده : moharramfarzaneh |

تخت سلیمان ؛ شاهد باشکوه تمدن ایرانی   

       

                    محرم فرزانه

پی بردن به عظمت کشور پهناورمان چندان مشکل نیست اگر سراغش راازتخت سلیمان بگیریم.خورشیدتازمانی که مابه گستره گسترده موسوم به "تخت سلیمان " در42کیلومتری شمال شرقی شهر "تکاب" استان آذربایجان غربی نرسیم چشم گشوده خودرا فرو نمی بندد.خورشیدازکوههای "بانه" مارازیر نظر دارد.در غوغای افسون گربادهای تونل (خان ) (2073 متر از سطح دریا ارتفاع دارد . طولش 970 متر؛ ارتفاعش 7 متر و عرضش 10 متر می باشد ) تامناظر جذاب خدادادی سقز و شهرصاحب و ازآنجا تا بیخ گوش سایت جادویی "زیویه" مارا می نوازد . گرمای محبت اودر " غار کرفتو " به اوج خود رسیده است . وحالا بعد از همراهی در جاده ای که بیش از دوسوم اش خاکی بود ( مسیر روستای علی آباد – تکاب ) منتظر است شاهد جلا یافتن جان شیفته مان در تخت سلیمان باشد . مجتمع تفریحی گردشگری آبگرم تخت سلیمان با مساحت شش هکتار در 5 کیلومتری تخت سلیمان با ارتفاع 1980 متر از سطح دریا در ابتدای امر برای دقایقی مارامیهمان خود می کند . این مجموعه دارای امکاناتی همچون سونا؛ جکوزی ؛ استخرهای آب گرم و آب سرد؛ پارک کودک ؛ پیست دوچرخه سواری وآلاچیق های خانوادگی ( به تعداد چهل واحد )

می باشد. گر چه کارهاناتمام است ولی حتما" طولی نخواهد کشید که فرح بخشی خود رابی کم وکاست به همه نشان خواهد داد .

کوه زندان

اولین میزبانی تاریخی که خوش آمد گوی ما مسافران ورودی است که وچه می تواند باشد ؟ کوه کله قندی میان تهی دهشت انگیزی که نام زندان سلیمان را به خود گرفته است . این کوه با هیکل بلند نظامی نمای خود ؛ چونان عقابی تیز چنگ سربرآورده وتاجایی که کار می کند رادر تسخیر خود دارد. در گستره بالهایش حکایتهای عجیبی نهفته اند هر طایری به دام است وهر جنبنده ای مسحور از ابهت. هنوز خود راچند ده متری به بالا نکشیده ای که با فاصله 3 کیلومتری در سمت راست ( شرق ) نماد بدیع تخت سلیمان دردید قرارمی گیرد . ارتفاع این کوه استوانه ای شکل توخالی نباید بیشتر از صد وپنجاه متر از دامنه خود باشد . اما صعود نفس گیری دارد و هنگام برگشت به علت شیب زیاد بایدبیشتر مراقب بود . دهانه اش 65 متر وگودالش 100 متر عمق دارد . استشمام بوی گوگرد از داخل آن ،چنگ اندازی بادوکشیدن لباس ها وچادرها ؛ سخت بازدید کنندگان رااز ترس لبریز می کند. حیرت، زمانی که در میان تکه های عظیم صخرهَُ قله زندان سلیمان تکیه گاهی می یابی وجود رااشغال می کند . چرا در زبان مردم محلی این قله به این نام معروف است ؟ چه کسانی در اینجا به کاوش پرداخته اند ودر شناسایی آن حق بزرگی برگردن ما دارند ؟آیا اینجا دژی بوده است یا معابدی را در پناه خود داشته است ؟ قبل از آنکه به وجه تسمیه زندان سلیمان پی ببریم باید به علت نامگذاری تخت سلیمان واقف شویم . در آن صورت هردوی اینها به علاوه کوه بلقیس با رمعنایی خویش را عریان خواهند ساخت . با فتح ایران توسط سپاه اعراب ؛ ایرانیان برای حفظ معابد ؛آتشکده هاوابنیه های تاریخی افسانه هایی از اساطیر قرآنی رادر خصوص شان جاری ساختند . این سیاست در حمله مغول به اوج خود رسید . خاندان مغول دستور تخریب بقاع و مقابر را صادرکرد بقاع ومقابر پزشکان وسادات علوی مستثنی  شد .  مردم بر اکثر مکانها و مقبره ها نام " امام زاده " گذاشتند تا محفوظ بمانند . بر اساس این گفته ؛ایرانیان این محوطه رابه حضرت سلیمان نسبت دادند و قلعه نظامی مستحکم وقله بلند میان محال " انگوران " و " بخش افشار " را به معشوقه حضرت سلیمان یعنی بلقیس ( ملکه صبا ) منسوب کردند . این نظریه می تواند منشا و منبع  نامگذاری باشد. البته به کرات این نام ها برروی آثار تاریخی وباستانی این آب وخاک به چشم می خورند همانند شهر تاریخی بلقیس در اسفراین . نظریه دیگری گذاشتن این اسامی را کارخود اعراب می داند . تازیان به محض تصرف مجموعه های تاریخی با شکوه ؛ برای سیطره فرهنگی براقوام مغلوب و مصادره افتخار بنای چنین بناهای عظیم دست اندر کار نامگذاری بوده اند . ردپای خارجیان در شناسایی تخت سلیمان نیز به چشم می خورد . آیا افکار عمومی عرصه را بر محققان ایرانی تنگ کرده است که در همه جا دیگران پیشتاز شناخت و معرفی آثار پیشینیان ما بوده اند ؟ سهم محققان ها در این قصور چقدر است ؟ آنچه در این میان مسلم است عذابی است که انسان همواره در این مقوله احساس می کند . قدردان خدمات دیگران هستیم وبه هیچ وجه خدمت رابه فراموشی نخواهیم سپرد اما چرا ما نتوانسته ایم با آن پیشینه درخشان پیشتاز باشیم و چرا نگذاشته اند ؟" آنچه ما کردیم باخود هیچ نابینا نکرد ". باستان شناسان آلمانی در چهار سمت کوه مخروطی شکل ؛  بقایای چهار معبد به سبک " آناهیتا ( اله آب ) یافته اند . نقشهَُ راهروهای ارتباطی این معابد پیش خود آنهاست . عده ای از تاریخ نویسان بر این عقیده اند که کوه زندان در هزار سال پیش آتشفشان بوده اما بعد ها در اثر تغییر زیست محیطی ؛ گودی آن همانند دریاچه تخت سلیمان به دریاچه مبدل شده وبه مرور آب آن خشک شده است . اما پرفسور " فوندراستن " و پرفسور " نئومن " منکر آتشفشانی بودن کوه زندان هستند آنها می گویند این کوه ابدا" سابقه آتشفشانی ندارد بلکه در ابتدادریاچه ای شبیه دریاچه تخت سلیمان بوده بعد ها آب آن خشک شده وبه صورت کنونی در آمده است و سنگ های بدنه اطراف کوه که بدین شکل است در اثر جریان آب بوده و بس .

تخت سلیمان

درنزدیکی روستای نصرت آباد(= تازه کندوتخت سلیمان) محوطه ای که درزبان پهلوی گنزک یاگنجه ، درزبان تازی شینویاشیز، به رومی نرکا خوانده می شودازدور دادمی زند که هزاره های متمادی است ازحوادث روزگار مصون مانده وباپیشانی باز همچون پیرمردان سالخورده جهان دیده ایستاده است ."فراآسیا" نام دیگری است که اشکانیان برآن نهاده اند. 12هکتاروسعت دارد . 21مترازاراضی مجاوربلندتر و2400مترازسطح دریا ارتفاع دارد. قبلا مورخین، محل شهر"شیز" رادرنزدیکی دریاچه ارومیه دانسته اند اما بقایای آتشکده مکشوفه درتخت سلیمان باعث اصلاح این نظریه شده است یعنی شهرشیز همان تخت سلیمان امروزی بوده است . گفته شده است که دردوره خسرواول ساسانی (انوشیروان) آتش مقدس ازشیزقدیم (ناحیه ای درجنوب برومیه ) به تخت سلیمان منتقل شده است. چشمُه جوشانی که دریاچه خوانده می شود شکل بیضی نامنظمی دارد طولش 120متر وعرض آن 80متر است. 65مترعمق تخمینی آن است اما کسی ازعمق واقعی این دیاچه مطلع نیست .تاکنون دستیابی به افراد غرق شده درآن مقدورنشده است. چه آثارباارزشی دردرون آن درطول هزاران سال درمقابل هجوم سپاه دشمن واحساس خطر نهفته شده است .! 80لیترآب درهرثانیه ازاین دریاچه وازدونهر به بیرون هدایت می شود. دردوره ساسانی هفت نهر موجود بوده است.دراثر املاح موجود درآب دریاچه که غیرقابل شرب هم هست جویهای سنگی شکل گرفته اند. روحانیان زرتشتی دراین جایگاه به پرستش پرداخته اند.آثاری ازاشکانیان وازساسانیان وایلخانان مغول باهرگردش گردونه چشم درحدقه، به دیدگان می نشیند.سه آتشگاه بزرگ ایران باستان چنین بوده اند:1- آتشکده برزین مهر(= آذرمهربرزین) مخصوص برزیگران وکشاورزان درنزدیکی نیشابور.2- آتشکده فربغ (=آذرفرنبغ) مخصوص موبدان وبلندپایگان درکاریان فارس.3- آتشکده آذرگشسب(=آذرگشنسب) مخصوص پادشاهان وارتشیان درشیز برروی کوه اسنوند.

ازمیان این سه آتشگاه برجسته ، سومی ازاهمیت وامتیاز ویژه برخوردار بوده است .پادشاهان اشکانی بعداز تاج گذاری باپای پیاده به این آتشکده می آمده اندو تنی چند ازپادشاهان ساسانی نیز تاج گذاری خویش رادراین آتشکده انجام داده اند. تخت سلیمان چهارمین اثر ثبت شده ایران به عنوان میراث جهانی می باشد.

کوه مرتفع بلقیس

در15کیلومتری شمال شرقی تخت سلیمان کوه بلند بلقیس بادوقله بلند به ارتفاع 3200و3655مترواقع شده است . گفته شد برروی قله جنوبی آثار قلعه ای دیدگان هربازدید کننده ای رابه سوی خود می کشاند .نوع معماری به کاررفته درقلعه به دوره ساسانیان مربوط می شود.


برچسب‌ها: کوه بلقیس, تخت سلیمان, محرم فرزانه, تکاب

تاريخ : دوشنبه نوزدهم آبان 1393 | 7:35 | نویسنده : moharramfarzaneh |

دکترحاجی پورعنوان کرد:

رئیس شورای شهرستان کمترازفرماندارنیست

یازدهمین جلسه عمومی شورای اسلامی استان باحضوردکتردبیری ، دکترنجفی وروسای شورای اسلامی شهرستان های استان بامحوریت موضوع وظایف وجایگاه شوراهابرگزارشد.

دراین جلسه دکتراحتشام حاجی پوررئیس شورای اسلامی استان گفت: رئیس شورای شهرستان کمتراز فرماندارنیست تنها تفاوتی که دارد این است که فرماندار نماینده دولت درشهرستان است ورئیس شورای اسلامی شهرستان نماینده ملت.دکترحاجی پوردربخش دیگری از سخنان خودبه فرافکنان گفت: نباید دخالت بانظارت اشتباه گرفته شود کارشورانظارت است. رئیس شورای اسلامی استان درموردبحث انتخاب شهرداران توسط شورای حل اختلاف افزود: آیامدنیت درکشورمابه جایی رسیده است که به حقوق مردم تجاوزشده وانتخاب شهرداررابرعهده شورای حل اختلاف می گذارند؟تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 21:30 | نویسنده : moharramfarzaneh |

نامه اول: از آیت الله هاشمزاده هریسی

باسمه تعالی

وزیر محترم راه وشهرسازی                               تاریخ : 4/5/93

برادرارجمندم جناب آقای دکترآخوندی دام عزّه          شماره352/14-ن

سلام علیکم

بدینوسیله نامه شورای اسلامی هریس وپیشنهادشورای اسلامی استان آذربایجان شرقی مبنی برضرورت احداث راه هریس – سرعین ارسال خدمت می شود توضیحا" معروض می داردکه شهرستان هریس ازمناطق زلزله زده که بیشترین آسیب وخسارت مالی وجانی رامتحمل شده ویک منطقه محروم وعقب مانده می باشد این راه همان ادامه راه هریس ومشکین شهرمی باشدکه درجبران عقب ماندگی هریس وپیشرفت آن بسیارموثروسرنوشت سازاست وفوایدآن دواستان آذربایجان واردبیل رافرامی گیردوآنهارابهم نزدیکترمی سازدکه درطرح توجیهی پیوستی ذکرگردیده است مستدعی است دراین امرتدبیری اتخاذودستورمقتضی صادرومورد بررسی واقدام لازم انجام بگیردممنون ومتشکربوده دعایتان خواهیم کردموفق ، سلامت وشادکام باشیدخداوندیار، یاوروپشتیبانتان باد انشاالله.

هاشم زاده هریسی4/5/93

 

نامه دوم: از دکتراحتشام حاجی پوررئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی 

                                                تاریخ: 20/7/93

                           شماره : 24672/ش/الف

برادرارجمندم جناب آقای دکترآخوندی – وزیرمحترم راه وشهرسازی

برادرارجمندم جناب آقای مهندس خندان دل – معاونت محترم هماهنگی امورعمرانی وزارت  کشور

برادرارجمندم جناب آقای مهندس پورمهدی – معاونت محترم عمرانی استانداری

برادرارجمندم جناب آقای دکتراخلاقی- مدیرکل محترم راه وشهرسازی استان

باسلام وتحیات وافرالهی:

احتراما" ضمن تقدیروتشکراز تلاشهاوخدمات بسیارارزنده حضرتعالی وهمکاران محترمتان؛ همانگونه که مستحضریدباعنایت به افزایش کینه توزی ها ورفتارهای خصمانه استکبارجهانی ودرراس آن آمریکای جنایتکاردراعمال وافزایش انواع تحریم هاوفشارهابرای کشوروملت عزیزمان بویژه دربحث انرژی ، سوختهای فسیلی وسایرزمینه های حیاتی ضروری مینمایدکه از طرحهائی که موجب کوتاهی مسیرترددمراکزجمعیتی وگردشگری کشورمان باشدبهره بگیریم وازهرگونه اتلاف درهزینه هاومنابع که مطمئنا" درآینده مارابیشتروابسته بیگانگان وبدخواهان خواهدنمود جلوگیری به عمل آوریم. دراین راستااعضای محترم شورای اسلامی ومسئولین تلاشگرشهرستان هریس ومردم فهیم وولایت مداراین شهرستان بادرک درست از شرایط موجودکشور، طرح اتوبان هریس – سرعین رابه مسئولین ارائه نموده اند که نشان می دهد از جمله طرحهائی باشد که درصورت اجرائی شدن اثرات بسیارمثبتی دربسیاری از حوزه ها از جمله انرژی ، گردشگری وبویژه اشتغال جوانان منطقه داشته باشدوبه حول وقوه الهی وحسن اهتمام مسئولین دلسوزی همچون حضرتعالی وسایرخادمان مخلص نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رونق وتوسعه بیش ازپیش منطقه راباعث وپذیرش این طرح وشروع اقدامات لازم آن درسالی که به فرموده مقام عظمای ولایت سال" اقتصادوفرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی " نام گذاری شده است قدمی محکم واثرگذارمحسوب گردد. لذا خواهشمنداست دستورفرمائید ضمن انجام بررسی ها ومطالعات لازم اقدامات مقتضی وعاجل درخصوص اجرائی شدن طرح مذکورمعمول فرمایند. قبلا" ازحسن توجه حضرتعالی وسایرهمکاران تلاشگرتان بینهایت سپاسگزارم.

رونوشت :

-         جناب آقای محرم فرزانه عضومحترم هیئت رئیسه شورای اسلامی استان جهت استحضار

-         - اهالی محترم شهرستان هریس جهت اطلاع وپیگیری موضوع

-         دبیرخانه

 


برچسب‌ها: راه هریس سرعین, شورای هریس, آیت الله هریسی, دکترحاجی پور, هریس مشگین شهر

تاريخ : سه شنبه ششم آبان 1393 | 13:6 | نویسنده : moharramfarzaneh |