امروز درعلم پزشکی به این نتیجه رسیده اندکه سلامت روان مهم ترازسلامت جسم است بدین دلیل که سلامت جسمانی قابل رویت وموردقبول خودبیماربوده ووقتی اقدام به درمان می نمایداکثرا" نتیجه بخش است اماوقتی روان بیمارمی شودبیمارنه تنها بیماری خودرادرک نمی کندبلکه بعضی اوقات دجارتوهمات شدیدگردیده وخودراتوانمند، هنرمند، نویسنده ، فیلسوف وحتی لیدرمی پنداردواین بیماری رفته رفته عمیق ترگردیده وحتی به جنون منجرمی گردد.

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 19:41 | نویسنده : moharramfarzaneh |

به کوشش اماموردی سامانی معرفی شدند 

۱۰۱ شاعر در قاراداغ اولدوزلاریادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 15:35 | نویسنده : moharramfarzaneh |

آسانیوز:با محرم فرزانه عضو شورای اسلامی استان و عضو شورای شهر هریس  در حاشیه تصویب سند تدبیر و توسعه شهرستان هریس به گفتگو نشسته ایم که خواندن آن برای شما خالی از لطف نخواهد بود.

جناب فرزانه درخصوص سندتدبیروتوسعه شهرستان هریس چه نظری دارید؟

حقیقتا " ازهمه کسانی که دست اندرکار تهیه سندتدبیرتوسعه درسطح استان شدند بخصوص از استاندارمحترم تقدیروتشکرمی نمایم چرا که تهیه این سند گام بسیار ارزنده ایی بود که خوشبختانه برداشته شد.

این خوددکترجبارزاده بود که وقتی برکرسی استانداری نشست قول داد که به کارکارشناسی اهمیت بدهد.

درسندتدبیر وتوسعه شهرستان هریس نقاط قوتی به چشم می خورد که احداث شهرک صنعتی درخواجه وامکان سرریز واحدهای تولیدی وصنعتی تبریزدرشهرستان هریس از جمله انهاست . بنده دراولین ماههای خدمت دکترجبارزاده به ایشان گفتم که هریس گوشه ای ازتبریز است وباید شهرکهایی نظیرشهرک شهید سلیمی دراین طرف تبریز نیز پابگیرد چراکه تبریز همانند هریس ورودی های چهارگانه دارد ولی دوتفاوت میان این دوبه چشم می خورد  یکی این است که ورودی های چهارگانه هریس نامناسب وحادثه خیزند ودیگراین که تبریزازطرف مرند- آذرشهروتهران توسعه وگسترش یافته ومجتمع های تولیدی واقتصادی درآنها جاخوش کرده اند ولی از سمت وسوی ورودی هریس از رونق وتوسعه خبری نیست.

نقطه نظرات خود را در اینباره بیان کنید:

سندتدبیرتوسعه؛ نام دیگرسندملی آمایش یاسندملی توسعه است که سازمان مدیریت وبرنامه ریزی -  معاونت اموربودجه- متولی آن بود.

براساس ماده 72قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی وفرهنگی واجتماعی؛ دولت جمهوری اسلامی ایران چشم اندازهایی راتعریف کرده است که برهمان اساس وقتی این دو سندرامقایسه می کنیم راه همان راه است بااین فرق که درآمارها کم واحیانا"بیش می شود. مثلا" درتوزیع شاغلین:29/34جمعیت شاغل دربخش کشاورزی (سال83) به28/14کاهش یافته و 59/57 جمعیت شاغل درصنعت ومعدن به54/48رسیده است.

به اعتقاد ما هریسی ها، قالیبافی شغل نیست چرا که شغل؛ درآمد به همراه خود دارد ولی قالی بافتن ؛ هیچ یک از هریسی ها رابه درآمد نرسانده است زیرا اگرچنین نبود مادرخود من می توانست بعدازیک عمربافتن قالی  حداقل یک تخته قالی زیرپای خودداشته باشد.

ازاینها گذشته درزلزله سال 91 نزدیک 8هزاردارقالی زیرآوارماند اگر درهریک دونفرمشغول به کاربوده اند دراثرزلزله 16هزارنفربیکارشده اند. می خواهم بگویم که زلزله بر همه چیز تاثیر گذاشته است .

نظر شما درخصوص بیکاری چیست؟

ببینیدوضعیت اشتغال براساس آماراعلامی سال نود28469نفر؛ جمعیت بیکار1436ونرخ بیکاری 8.4 آورده شده است و بر اساس آنچه که درخارج ازآمارماملاحظه می کنیم نسبت جمعیت شاغل به جمعیت فعال پایین است .

قبل از عاشوراوتاسوعا دکترسروری عضو برجسته شورای اسلامی تهران میهمان مابود. نظاره گر دسته شاخسئی – واخسئی محله تاج خاتون شدیم بعد به محله آخمرلو(شهیدرجبی آذر) رفتیم درآنجا به دکترگفتم شمادرتاج خاتون آن جمعیت رادیدی اینجا هم جوانان رامی بینید ما بچه که بودیم درسینه زنی وشاخسئی حسرت می خوردیم چراکه ده نفربیشترهم سنّ وسال ما وجودنداشتند همه میانسال و پیربودند اما الان اگردقت بفرمایید کاربرعکس شده وده نفر پیر،شما دراین دسته جات پیدانمی کنید همه جوانند ازمیان این همه جوان هم ده نفر بیشترشغل درست وحسابی ندارند وبیکارند بااینکه تحصیل کرده هم هستندراستش رابخواهید باچندبرابرشدن بیکاری جوانان نسبت به میانگین بیکاری حس می کنم به نقطه بحران رسیده ایم و نرخ بیکاری 4/8درشهرستان ما زجردهنده وخنده آوراست .

من یک باربه یکی از فرمانداران که ادعا می کرد بیکاری رادرشهرستان هریس پایین آورده است گفتم : شما دوسال پیش آمارگرفته اید که ده نفربیکاردارید امروز سرشماری می کنید می بینید چهارنفربیکار باقی مانده اند شش نفری که کاهش یافته مهاجرت کرده اند مهاجرت رشد منفی درشهرستان مادارد آیا شما برای آن شش نفر شغل ایجاد کرده اید؟

نظر شما به عنوان عضو شورای شهر هریس درخصوص بهداشت ودرمان این شهرستان چیست؟

من تا کنون ندیده ام که حرفی از داروخانه ، رادیولوژی، آزمایشگاه به میان آمده باشد بیمارستان ما هم که تخریب شده است وبه ازای 35هزارنفرهم دوپزشک متخصص اعلام شده است .

گویا درسند تدبیرتوسعه یک مرکز اقامتی برای شهرستان هریس در نظر گرفته شده است نظر جنابعالی در اینباره چیست؟

درست می فرمایید. تنهامرکز اقامتی درسال گذشته همزمان بااولین ماههای آغاز به کارشورای دورچهارم به صورت یک مهمانسرا دایرشد. اعضای شورای اسلامی دورچهارم واقعا دراین زمینه وقت گذاشتند ودرنهایت با تعاون وهمکاری آقای سلطانی آذر توانستند تاحدی نقیصه اسکان رامرتفع سازند ولی دراین یک سال نه پروانه اش داده شده است ونه تسهیلاتی رادراختیارآقای سلطانی آذرقرارداده اند.

یکی از هسته های کلیدی ارتقای زیرساخت های فیزیکی ازجمله تکمیل بزرگراه اهر- تبریز است نظر خود را در این مورد نیز بفرمایید.

ببینید این بزرگراه گرچه بیشترین قسمت وحادثه خیز ترین نقاطش درمحدوده شهرستان هریس واقع شده است ولی همه شهرستان ها ازجمله ورزقان، اهر، کلیبر وخداآفرین باید درآن سهمی داشته باشند ضمن اینکه نمی بایست جاده باروق – هریس ، ینگجه ؛ شیخ رجب – هریس ؛ هریس – مشگین شهر؛ هریس – سرعین؛ خواجه – ورزقان مورد غفلت قرارگیرد چراکه درغیراین صورت یک برنامه جامع ومتوازن برای توسعه آتی؛ سندتدبیرتوسعه نخواهدداشت.

در حال حاضرهنوز تعدادی از دانش آموزان ازروستای  دیزج وردرمقطع راهنمایی درگرما وسرما باپای پیاده خودرا به عباس آباد می رسانند تاازآنجا باماشین به سرند برسند وسرکلاس حاضر شوند و باید مابین" دیزج ور" و"عباس آباد" شن ریزی انجام شود. تاکنون درروستا ی "قلعه لر" نیز دو زنِ باردار همراه جنین خود به علت بدی راه جان خودرااز دست داده اند این موارد تاسف بارند وهمه باید فکرخودرابرای رفع آن به کاربیندازند.

اگر جنابعالی  دربخش آب هم سخنی برای گفتن داریدبفرمایید؟

در حال حاضرحصارهای بی موردی درشهرستان ما ایجادمی شود. اشکالتراشی باعث شده است که بحران آب مسئولین بالایی رابه خرید آب از کشاورزان برساند به نظر می رسد با انتقال آب رودخانه هرزه ورز به سدّ پارام عملا" احداث سدّ هرزه ورز حذف خواهد شد که این خلاف وعده هایی است که تا چند ماه پیش مسئولین می دادند .

درمورد سطح پایاب سدّ برازین ونهرعلی با آن آرزوی تغییرکاربری واحداث فاز دوم اطلاعی ندارم که چه برنامه ای تدارک دیده شده است . علاوه براین  مهم اکنون آبیاری تحت فشاردرشهرستان ما گره خورده است و احداث شبکه های آبیاری و زهکشی، جاده های بین مزارع ، مرمت قنوات ، پوشش انهارولوله گذاری و احداث کانال های آبیاری عمومی  اگر درنظر نیاید راه بجایی نخواهیم برد.

آیا درتوسعه کلیدی گردشگری وصنایع دستی تدبیری اندیشیده شده است؟

بله. شهرستان هریس استعداد خوبی برای گردشگری دارد ومادرصنایع دستی است. به توسعه کمپ گردشگری واقامتی ساپلاغ ؛ ایجادمنطقه نمونه گردشگری دربند هرزه ورز؛ توسعه گردشگری جاده هریس – مشگین شهرعنایت شده است ولی سوقالخان ، اوکوز داغی ویامنطقه نمونه گردشگری امام آغاجی وامامزاده هاو بقعه ها واجاق ها هم نیازمند برنامه ریزی هستند .

مشکل شهرستان هریس درخصوص سرمایه گذاری چیست؟

می دانید که ایجاد امنیت سرمایه گذاری لازمه جذب سرمایه گذاراست. سرمایه گذارباید اطمینان از تکریم، منفعت وسود وبرگشت سرمایه داشته باشد. فرهنگ معارضی که زیرمجموعه های چندی دارد مانع سرمایه گذاری درشهرستان ماست درابتدا باید مدیران فرهنگ خودراتغییر دهند وبه استقبال سرمایه گذاران بروند . ایجاد مانع، مشکلی راحل نکرده ونخواهد کرد به قول صائب تبریزی:

 چون وانمی کنی گرهی خودگره مباش / ابروگشاده باش چودستت گشاده نیست

شهرستان هریس می تواند حتی قطب انرژی باشد، واقفید که نیروگاه خورشیدی به پرندگان آسیب می رساند چرا که وزش باد درینگجه وگویدرق  25متردرثانیه است .

حرف آخر؟

مطمئنا" نقش شوراها اگرنادیده گرفته شود بخشی ازراه حل ها ازبین می رود.

منابع:آسانیوز.شورای اسلامی استان .روزنامه اطلاعات پنجشنبه 7اسفند93


برچسب‌ها: محرم فرزانه, سندتدبیرتوسعه شهرستان هریس, دکترجبارزاده, نقد سند

تاريخ : سه شنبه پنجم اسفند ۱۳۹۳ | 14:3 | نویسنده : moharramfarzaneh |

 

آورده اندروزی سقراط مردی رادیدکه خیلی ناراحت است . علتش راپرسید . پاسخ داد: درراه یکی رادیدم سلام کردم جواب نداد وبابی اعتنایی گذشت. سقراط گفت : اگردرراه کسی رامی دیدی که به زمین افتاده وازدردوبیماری به خود می پیچدآیا ازدست اودلخورمی شدی؟. مردگفت: آدم که ازبیماربودن کسی دلخورنمی شود . سقراط گفت: آیاکسی که رفتارش نادرست است روانش بیمارنیست ؟

باعرض پوزش از خوانندگان گرامی می خواهم امشب برای شمااز کسانی بگویم که بیمارند ومی خواهند جامعه رابیمارکنند. اینگونه افراد هیچوقت خودراناسالم نمی پندارند وچنان وانمود نمی کنند  . این جامعه است که باید نقاب از چهره اینهابیندازد. گاه به جایی تلفن می زنند ونام شمارامی دهند که متقاضی فلان کالا هستید درحالی که روح شماهم خبر ندارد. یا به اسم شما مطالبی دراین سایت وآن سایت می گذارند که اصلا تراوش ذهنی شمانیست. ویابه اسم مستعار هرکامنتی را درنظرات این وبلاگ وآن وبلاگ می گذارند تا به خیال خود ازآب گل آلود ماهی بگیرند.

اخیرا" پیامکی از شماره 1584...0914به گوشی من رسیده است که آبرومند ترین نوشته صاحب این شماره تلفن ودرعین حال برحسب اتفاق  فارغ از غلط نگارشی فاحش  است بخوانید وخودقضاوت کنیدوبرای مابگویید که چگونه این تیپ از افراد رامی توان درمان کرد:

"گازچاه های نفتی موجوددرخیابان های شهرهریس علاوه برسوزاندن تایرخودروهای مردم قطعا" دست های خیانت کاران راهم خواهدسوزاندگرچه که درامدمناسبی این چاه های نفتی برای آنان دارد!!!"تاريخ : شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ | 20:39 | نویسنده : moharramfarzaneh |

گر چه مستيم و خرابيم چو شب های دگر

بـاز كن سـاقی ِ مجلس ، سر مـينای دگر

امـشـبـی را كـه در آنيم غـنيمت شـمريم

شايد ای جـان نرسيديم به فـردای دگر

مست مستم مشكن قدر خود ای پنجه غم

من به ميخانه ام امشب تو برو جای دگر
سلام
بچه که بودم با خودم می گفتم اگه بزرگ شوم فلان کارو میکنم و...
حالا که بزرگ شده ام با خودم میگم کاش همون کلاس پنجم بودم یادش بخیر چقدر درس خون و پرجنب و جوش بودم واز طرفی اون وقتا بازی های تیم ملی فوتبال رو میدیدم مقدماتی جام جهانی 98 هیچ وقت اون روزا رو فراموش نمی کنم ..
خلاصه به طور یقین دارم می فهمم که خدا برای هر روز انسان هم برنامه خاصی داره و هم لذت خاصی و البته تکلیف خاص . شاید تکلیفم تو همون سال 76 این بود که درس های فردا رو خوب بخونم و یا تو ماه رمضون یواشکی روزه بگیرم و همه خانواده فکر کنن مشغول خوردنم اما الان وضعیت فرق میکنه هر روز مسؤولیت تازه به دوشم گذاشته میشه و گاهی زندگی حضرت موسی به یادم می افته که قبل از دیدن نور در آن وادی فقط مسؤول خودش و خانوادش بود ولی بعد از دیدن روشنایی و زمانی که گفته شد
فخلع نعلیک انک بالوادالمقدس طوی .. مسؤولیت یک امت هم بر عهده اش گذاشته شد .
من چنین فکر می کنم تا لحظه ای که در این دنیاییم تلاش کنیم و بخصوص دوران جوانی که این هم خواهد گذشت و چه بهتر که از تمام روزهای خدا بهترین استفاده رو بکنیم واما نکته اصلی اینکه :
فقط در یک زمینه غرق نشویم و استعداد های خود در چندین زمینه به کارگیریم و این تنوع زندگی را زیبا می سازد و زیاد هم مشکل پسند نباشیم همان طوری که قیصرامین پور میگه « ناگهان چه زود دیر می شود » . و آن لحظه که شب هنگام آرام آرام به خواب می رویم از خود بپرسیم من امروز برای خدمت به خدا ، خودم و مهم تر اینکه برای خلق خدا چه کرده ام ؟ و فردا با انرژی مثبت کاری کنیم مفید و به موقع ...
و به قول مهران مدیری درآن فیلمش « و دیگر هیچ ... »
والبته با آرزوی سلامتی و موفقیتتون شب خوشتاريخ : شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ | 16:20 | نویسنده : moharramfarzaneh |

محرم فرزانه: تقدیروتجلیل ازآن اهالی قدرشناس هریس است.

برگزاری مراسم اختتامیه نمایشگاه هنر و معماری هریس
مراسم اختتامیه نمایشگاه هنرومعماری هریس با حضور اعضای کمیسیون عمران و شهرسازی؛ خانم دکترهدفی ، رئیس شورای اسلامی شهرستان هریسو شهرداران هریس وبخشایش در سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هریس برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هریس پویا،دراین مراسم که باهدف تقدیرازمعماران و مهندسان و همکاران برپایی نمایشگاه برگزارشد محرم فرزانه رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهرهریس گفت: خدازیباست زیبایی آفرین است و زیبایی رادوست دارد و یگانه معمار زیبایی هستی است.

وی ادامه داد: زبان هنریک زبان بین المللی است همانطور که موسیقی زبان بین المللی است هنرهم اختصاص به یک نقطه جغرافیایی ندارد. شما درهرکجای جهان بروید ویک معماری خوب رامشاهده نمایید از آن لذت می برید چراکه معماری نیز یک هنراست.

 این محقق ونویسنده مطرح استانی ورئیس کمیسیون عمران وشهرسازی شورای اسلامی شهرهریس اظهار داشت: ما از روز اولی که نمایشگاه راافتتاح کردیم از روان شناسی شهری گفتیم ازاینکه چهره شهر باید به انسان آرامش خاطر بدهد حرف زدیم .اگر یک روز یک تحقیق حسابی در شهر ما روی دهد مطمئن باشید بخش اعظمی از افسردگیها وناراحتی ها به نازیبایی شهرباز خواهد گشت اوضاع آشفته معابر ملال خاطر به وجودآورده است.خیابان ها وکوچه ها وحتی منازل ؛اصولی وحساب شده ایجاد وساخته نشده اند . سعی وتلاش معماران ومهندسان کمیسیون براین است که گامهای اساسی وتعریف شده دراین زمینه بردارند.

 فرزانه تصریح کرد: من درتوضییح طرح ارجاعی به شهردار؛ مربوط به مسیرمابین مسجد امام زمان (عج) وامام سجاد(ع)ازمراجعین نظرمی خواستم که آیا موافق سنگ فرش کردن هستند یاآسفالت؟ چهار پنج نفر موافق باسنگ فرش شدن بودند واین می رساند که شهر ما نیازمند آسفالت است . البته همه می دانند درسالی که به اتمام می رسد شهردارما گام بلندی درراستای لکه گیری وآسفالت محله چمن؛ کمربندی؛ آخمرلو؛ گون پاپاق وبرخی نقاط شهربرداشت وخلاهشت – نه سال راپرکرد.

 وی شاهد مثالی هم آورد: چندروز پیش هنرمندان جوان این شهردرنمایش فرارقافار معضل آسفالت راسوژه خودساخته بودند که وارد هم هست واطمینان می دهم برای سال آتی شهردارتوانای ما فکرهای لازم راخواهد کرد.

 فرزانه افزود : مادراین مراسم از شمابزرگواران تجلیل می کنیم ولی تقدیر علاوه برشما ازآن اهالی قدرشناس هریس است که بااستقبال پرشوروصمیمی شان ما را شرمنده خویش ساختند.

 درآخراین مراسم ؛ بااهداء لوح تقدیر وهدایاتوسط شهردارهریس (بهاری)وشهرداربخشایش (رادمهر)ورئیس شورای اسلامی شهرستان (موسی دانشپور) ازاعضای کمیسیون وکسانی که دربرگزاری نمایشگاه همکاری کرده بودند تجلیل به عمل آمد.

 شایان ذکراست اولین نمایشگاه هنرومعماری هریس به همت کمیسیون عمران وشهرسازی شورای اسلامی شهرهریس از 21بهمن تا29بهمن درمحل اداره فرهنگ وارشاداسلامی هریس به همراه نشست های مشاوره ای وبه صورت روزانه از ساعت 9صبح تا18بعدازظهربرگزارشد وامروز به پایان رسید .

 

درآئین افتتاح نمایشگاه امام جمعه هریس ؛ فرماندارهریس وجمعی ازمدیران اجرایی حضورداشتند.

 منابع دیگر: آذپرس. آناج وشورای اسلامی استان


برچسب‌ها: محرم فرزانه, موسی دانشپور, احمدرادمهر, بخشتیش, هریس

تاريخ : پنجشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۳ | 9:27 | نویسنده : moharramfarzaneh |

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی هریس  عصر پنجشنبه 23بهمن93، شاهد استقبال کم نظیر علاقه مندان به نمایشگاه معماری وهنر بود. این نمایشگاه به همت کمیسیون عمران وشهرسازی شورای اسلامی شهرهریس برپاشده است.    

 ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ | 19:6 | نویسنده : moharramfarzaneh |