باغستان محرم فرزانه
 

امارگیر حرفه ای سایت

دوداگربالا نشیند کسرشان شعله نیست

" ای دوست فروترنشین ، آن گاه تورادرحضورمجلسیان عزت خواهد بود، زیرا هرکه خودرابزرگ سازدذلیل گرددوهرکه خویشتن رافرودآرد، برفرازگردد".

این جمله ازمیان جملاتی است که ازانجیل آورده شدتامقدمه ای باشد برمختصرسخنی که قصدگفتن آن راداریم. براساس مجموعه ملاحظات رفتارشناسی ایرانیان ، مرواریدهای انسانی بسیاری دردریای بی اعتنایی وبی توجهی رها می شوند واین چشم اندازی نگران کننده رادرخصوص بالارفتن نمادهای پوچی وهیچی تداعی می کند. انزوای اجتماعی وفرهنگی روشن ومآل اندیشان ، ارباب معرفت وپژوهندگان گواه راستین این پیشامد درهمه ادواراست. خواب غفلت زمانی که افراد یک اجتماع راربود جایگاه واقعی خادمان ، نخبگان ، صاحب نظران واهل فکرواندیشه نادیده گرفته می شود واقلیتی خشک مغزبا حسابگریِ های منفعت پرستانه وسودطلبانه ، برموج سوارمی شوند وبه نان ونوایی می رسند . این بازی زمخت ، ناهنجاروناپسند به تعبیری زورستانی ودستبرد است زیرا حق لایق ترین ها پایمال می شود . گذشته ازآن جامعه نه تنها خوش آتیه نمی شود حال ِ خودرانیز خراب می کند وکج سلیقگی ِ بینش عمومی ازبسط وتولید یادگارهای گرانسنگ ممانعت به عمل می آورد ویادرکاهش ویا درازبین بردن آن درمرورزمان موثرمی افتد.بیتی که می آورم بازتاب دهنده دغدغه

ونحله فکری خواصی است که به احتمال زیاد گرفتارجفا ی ازاین قبیل شده اند  :

همای، گومفکن سایه  شرف هرگز       درآن دیارکه طوطی کم اززغن باشد

درتنگنای زیادی خواهی وسهم طلبی بسیاراتفاق افتاده است که عزیز، ذلیل وذلیل ، عزیزگردیده اند. ابیاتی ازخاقانی انتخاب شده که مناسب است ازنظر بگذرانیم :

کارکرد جهان دون عجب است              همه سوگ است ونام اوطرب است

آن که نادان، ستور اوبه تک است             وان که دانا، کمیت اوعقب است

گر فروتر نشســـت خــــاقانی                   چه کند؟ روزگاربی ادب است

قل هوالله ، نـــــیزدرقـــــرآن                   زیــــرتبــــــت یداابی لهب است

" رسول الله (ص): لایابی الکرامه ، الاحمار!(کنزالعمال). ازکرامت وبزرگواری وحقگزاری ، کسی ابانمی کند مگرالاغ باشد!... افسانه های عموم نیزمعمولا خررانمادناسپاسی وسگ رانماد حق شناسی می شمارد، خواص ونخبگان هم کم وبیش باتفاوت هایی چنین گفته اند :

سگی رالقمه ای هرگز فراموش        نگردد گرزنی صدنوبتش سنگ

وگرعمری نوازی سفله ای را          به کمترچیزی آیــد باتودرجنگ!

حکیم گلستان پرورفرموده است : اجل ّ کاینات ازروی ظاهر، آدمی است واذلّ موجودات ، سگ. وبه اتفاق خردمندان ، سگ حق شناس به ازآدمی ناسپاس".[1]

همچنین سعدی درباب هشتم گلستان فرموده : بزرگی راپرسیدند باچندین فضیلت که دست راست راباشد خاتم درانگشت چپ چراست؟ گفت: ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند؟.

درکنارمطالب بالا کندوکاو دقیق ترنشان می دهد که بزرگان دربرابر ناروایی هایی که متوجه آنان می شود خم به ابرو نمی آورند زیرا همه چیزبا آنهاست ، چیزی کم ندارند ، برای قدردانی شدن کارنمی کنند لذا باعلوهمت خویش به اوج می رسند . بیتی ازحافظ را می خوانیم:

حافظ اردرصدرننشیند زعالی همتی است    عاشق دُردی کش اندربند مال وجاه نیست

" محصول بیت : حافظ اگربرصدرننشیند یعنی منصبی قبول نکند از همت بلنداست زیرا عاشق باده نوش درقید مال ومنصب نیست ".[2]

پس چون شمع می سوزد  وروشنایی درتاریکخانه جمع وعام  می افروزد ومی گوید:

دستمزدی ما نخواهیم ازکسی                     دستمزد مارسد ازحق بسی

واگر همه انسانها اوراتنها بگذارند ندا می دهد:

گرچه جمعیت کرکوک کم ازبغدا داست      قابلیت نه به تعداد به استعداداست

11/11/86ساعت یک بامداد[1] - جلال رفیع ، پنجشنبه 16آذر85، روزنامه اطلاعات

[2] - شرح  سودی برحافظ ، ترجمه دکترعصمت ستارزاده ، چاپ هفتم 1372 ص 457

[ چهارشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۶ ] [ 8:12 ] [ moharramfarzaneh ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

سوابق کاری محرم فرزانه بیشتر در عرصه فرهنگی است.

روزنامه نگار

محقق وپژوهشگر

مدیر کاروان های زیارتی عراق و سوریه

کارشناس مسئول مالی و اداری

رابط بنیاد ایرانشناسی

مسئول انجمن ادبی شهرستان هریس

عضو موثر شورای فرهنگ عمومی

مسئول صفحات ویژه ی هریس در جراید مهد آزادی و صاحب

مسئول ستاد برگزاری روز جهانی قدس

مسئول ستاد دهه ی فجر انقلاب اسلامی

مسئول روابط عمومی فرمانداری هریس

خبرنگار اطلاعات وجمهوری اسلامی

صاحب نظر درامور شهری

عضوشورای اسلامی شهرهریس

نماینده شورای شهرستان هریس در شورای استان آذربایجان شرقی

عضوهیئت رئیسه شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
.......................................